>   Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Meblox, dostępny pod adresem internetowym www.meblox.net,                         prowadzony jest przez Rafała Kwiatkowskiego  prowadzącego działalność                                             gospodarczą pod firmą EKW TRANS Rafał Kwiatkowski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

   o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.                               gospodarki, NIP 956-199-96-32, REGON 340209426

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb                                        zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której             przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EKW  TRANS,          wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)                              prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 956-199-96-32, 

    REGON 340209426.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna                                            niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,                                      wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym                    www.meblox.net.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego              systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej                  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków                          porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i                 zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze                     Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz              informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie         Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie                     warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta              Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia,          w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy                         Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a       Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się         też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1. Adres Sprzedawcy: 98-400 Kuźnica Skakawska ul. Kępińska 13b

2. Adres e-mail Sprzedawcy: meblox.kontakt@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy:

    Katarzyna 509-537-346

    Kacper 518-722-154

    Rafał 514-511-575

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów              podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-18

§ 4 

Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi                                       odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą       wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu                           internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez        Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu              Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych          osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają                    podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt       dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest                   informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili                 wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony      końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres                        rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze                      obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie          obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych                    kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie           następujących danych Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, telefon  kontaktowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w                      Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z  tego tytułu           jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w           szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”      (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić                                              Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz                                        adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób                              dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy                                  Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz                                    potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu                                          płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7 

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego                           Produktu:

      a. Dostawa przez sprzedawcę pobraniowa,

      b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: 98-400 Kuźnica Skakawska ul.Kępińska       13b

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

       a. Płatność przy odbiorze

       b. Płatność za pobraniem

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności                znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu     przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym                   zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz                        jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i            jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi                        stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty                  elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu              Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z        chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa                    Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

       a. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania                       płatności przy odbiorze przesyłki.

       b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać                     płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez        Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego                paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest      najdłuższy podany termin.

    B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość          żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po            skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

       a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia                   Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do        odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do            odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie              stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty                  elektronicznej Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem        gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący       sposób:

        a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia                zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.               Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są                 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz         w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania       się Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek       przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi          lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,                      partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii        lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas                  oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie                        pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od        Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez                            Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie                            oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.            Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do            niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach                    konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca          niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail                                potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

      a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za                              niezawartą.

      b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,                  nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o                              odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty                              dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez                Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia                      oferowany przez Sprzedawcę.

      c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie                  zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie                zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.         d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z                 powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,                   które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym                           Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformował                             Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle           Produkt przed upływem terminu 3 dni.

      f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,                jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany           pocztą.

     g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z            niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i                                      funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym      trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w        opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w              odniesieniu do Umowy:

          a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana                          według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych                  potrzeb,

         b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym                                   opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę                   zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po                                     dostarczeniu,

         c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca                   krótki  termin przydatności do użycia,

        d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą                            Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po                              spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

        e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym                  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do                      odstąpienia od Umowy,

         f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój                  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

       

§ 10 

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do                  reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym                      Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej              wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą            towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w                  terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za            uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3            niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść,      będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11 

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu                       internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu                               internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to               zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

      a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawa przez                  sprzedawcę, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu                          przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w                        Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje                  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn         to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te       zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie                   Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie          obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o                  świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie            danych osobowych.

©2020 by meblox. Stworzone przy pomocy Wix.com